cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Skupovi

Biopolitika i transformacija kulture: filozofija – demokracija – slika

Interdisciplinarni znanstveni simpozij
19. i 20. studenoga 2015, Hrvatsko društvo pisaca, Basaričekova 24, Zagreb

Četvrtak, 19. studenoga

•• 9.50–10:00 Pozdravna riječ

•• 10:00–10:20
Žarko Paić: Zatvoreni krug života: Što nakon postava (Gestell) – dispozitiva – aparata?

•• 10:20–10:40
Ugo Vlaisavljević: Ostatak dezartikulacije nekoliko života čovjeka

•• 10:40–11:00
Željko Senković: Antropotehnika i filozofski smijeh

•• 11:00–11:30 Rasprava

•• 11:30–12:00 Pauza za kavu

•• 12:00–12:20
Katarina Peović Vuković: Ograničenje oslobađa: Foucault i religiozna posvećenost moći

•• 12:20–12:40
Marijan Krivak: Dispozitivi (i aparati) naši svagdašnji – od jezika (i mobitela) do… slobode: Agamben, Foucault, Esposito

•• 12:40–13:10 Rasprava

•• 13:15–13:45
Predstavljanje filozofskog zbornika Zapisi o totalitarizmu (ur. Marijan Krivak i Željko Senković), Filozofski fakultet Sveučilišta “J. J. Strossmayer”, Osijek, 2014.

•• 14:00–16:00 Pauza za ručak

•• 16:00–16:20
Obrad Savić: Povratak bijesa: Nove forme revolta

•• 16:20–16:40
Leonardo Kovačević: Kritika ekonomskog uma: O geometriji i aritmetici političkoga

•• 16:40–17:00
Anđelko Milardović: Postdemokratsko stanje u globalno doba i simulacija demokracije

•• 17:00–17:30 Rasprava

Petak, 20. studenoga

•• 10:00–10:20
Dean Komel: Pet stotina godina Utopije

•• 10:20–10:40
Hajrudin Hromadžić: Javni intelektualac? Ne, hvala! Sljedeći molim…

•• 10:40–11:10 Rasprava

•• 11:10–11:30 Pauza za kavu

•• 11:30–11:50
Miško Šuvaković: Umjetnost i biopolitičke transformacije Zapada

•• 11.50–12:10
Krešimir Purgar: Ikonologija i biopolitika: O “živoj“ teoriji slika W.J.T. Mitchella

•• 12:10–12:40 Rasprava

•• 12:45– 13:15
Predstavljanje časopisa Tvrđa br. 1–2/2015. (Žarko Paić)

•• 13:15–13:45
Predstavljanje filozofskog časopisa Phainomena Fenomenološkog društva iz Ljubljane (Dean Komel)

•• 14:00–16:00 Pauza za ručak

•• 16:00–16:20
Leonida Kovač: Edita Schubert i brisanje slike

•• 16:20–16:40
Laura Potrović: Koreo-anatomija: Plesanje tijela-partiture

•• 16:40–17:00
Petra Krpan: Suvremena moda kao performativno-konceptualni događaj: Tijelo i izvedba u doba biopolitike

•• 17:00–17:30 Rasprava

•• 17:30–18:00 Završna rasprava