cvs_centar za vizualne studije    www.vizualni-studiji.com
 

Projekti

Znanost o slici: vizualizacija i suvremena umjetnost

Centar za vizualne studije pokrenuo je novi znanstveno-stručni projekt pod nazivom Znanost o slici: vizualizacija i suvremena umjetnost. Znanost o slici (Bildwissenschaft) artikulirani je sklop novonastalih humanističkih znanosti koje se u doba zaokreta spram slike (iconic turn) krajem XX. stoljeća usmjeravaju istraživanju epistemologijskih problema vizualne kulture suvremenosti. Glavni teoretičari znanosti o slici poput, primjerice, Boehma, Beltinga, Graua, Sachs-Hombacha, Wiesinga, Groysa i drugih, svojim su prilozima učvrstili razumijevanje svijeta umjetnosti kao promijenjenoga odnosa života, tehnologije, znanosti i kulture. Slika koja stoji u temelju nove postdisciplinarne znanosti jest slika koja se umjetno/umjetnički generira iz tehničke informacije i tako postaje interaktivnom komunikacijom širokog kruga korisnika. Na taj je način i sam tradicionalan pojam likovne umjetnosti zamijenjen vizualnim umjetnostima u digitalno doba.

Voditelj projekta: dr. sc. Žarko Paić, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Suradnici na projektu:

Mnogobrojne teorijske studije unutar ove paradigme vizualnoga zaokreta, koje su obilježile terijsko promišljanje odnosa suvremene umjetnosti i medija u posljednjih nekoliko godina, karakteriziraju ponajprije njemačku orijentaciju izgradnje univerzalne postdisciplinarne teorije kulture. U hrvatskoj produkciji teorijske literature koja je supripadna istraživanju novoga pojma i statusa slike u suvremeno doba, kritičko valoriziranje odnosa filozofije, semiotike, povijesti umjetnosti i kulturalnih studija sve više je u relevantnom svjetskom dijalogu s istraživanjima vizualnosti u svijetu. Nedavno su objavljene  četiri relevantne studije i zbornici posvećeni recepciji vizualnih studija, vizualne kulture, vizualnih komunikacija i medijskoj teoriji: Žarko Paić, Vizualne komunikacije (CVS, Zagreb, 2008), Sonja Briski Uzelac, Vizualni tekst (CVS, Zagreb, 2008), Krešimir Purgar (ur.) Vizualni studiji (CVS, Zagreb, 2009) i Žarko Paić/Krešimir Purgar (prir.) Vizualna konstrukcija kulture (biblioteka časopisa za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa, HDP i Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2009). Budući da je bez znanstveno-istraživačke djelatnosti koja pretpostavlja daljnje teorijsko bavljenje ovom problematikom nemoguće biti istodobno u središtu svjetskih tokova i artikulirati nove načine interdisciplinarne suradnje filozofa, humanističkih znanstvenika i vizualnih umjetnika, za hrvatsku je kulturu projekt Znanost o slici: vizualizacija i suvremena umjetnost nužan korak dalje u tematiziranju problema tvorbe novih kulturalnih praksi, diseminacije istraživanja medijske umjetnosti i kulture s obuhvatnom transformacijom kulture uopće.

Ovaj je projekt epistemologijsko-metodologijski vezan uz pokušaj da se iz horizonta znanosti o slici odgovori na pitanje o:

  1. mogućnostima i granicama hermeneutike, dekonstrukcije i semiotike u promišljanju odnosa između medijski konstruirane vizualnosti suvremenoga svijeta kao svijeta digitalnih slika i vizualnoga teksta;
  2. teorijskoj utemeljenosti nove postdisciplinarne teorije kulture unutar promijenjenih akademskih okvira humanističkih znanosti u Hrvatskoj s obzirom na potrebu za novom interpretacijom informacijsko-komunikacijskih tehnologija (tehnokulture) u interakciji humanističkh znanosti i suvremene umjetnosti (novi mediji);
  3. načinima reprezentacije identiteta subjekata/aktera vizualnosti u kontekstu promjene društvenih odnosa moći u europskom prostoru interkulturalizma;
  4. promjenama paradigmi slikovne komunikacije u novomedijskoj praksi kojom vizualizacija suvremenoj umjetnosti otvara nove perspektive i istodobno iziskuje promišljanje o estetizaciji svakodnevice kao kreativnome dizajnu svijeta života.

Znanstveno-istraživački projekt Znanost o slici: vizualizacija i suvremena umjetnost jednogodišnji je projekt koji teorijski nastoji produbiti pojmove, koncepte i složenu konfiguraciju različitih humanističkih disciplina u tematiziranju glavnoga problema suvremenoga doba o medijskoj konstrukciji, reprezentaciji i vrednovanju umjetnosti koja nadilazi svoje dosadašnje estetsko vrednovanje. Rad na projektu treba rezultirati pojedinačnim autorskim prilozima (raspravama i studijama) suradnika i voditelja projekta.