cvs_centar za vizualne studije www.vizualni-studiji.com

Skupovi: Nove teorije slike: Vizualni studiji i znanost o slici

Leonida Kovač

Digresije o Konfabulacijama Falka Messerschmidta

Izlaganje se kao “studija slučaja” usredotočuje na intermedijski rad Confabulations umjetnika Falka Messerschmidta. Serija uokvirenih fotografskih tabli koja sadrži aproprirane, nerijetko i prefotografirane arhivske fotografije pronađene uglavnom u Nacionalnoj biblioteci u Leipzigu, te na internetskim stranicama američke Kongresne biblioteke, u procesu izlaganja postaje neodvojiva od tonskog zapisa u kojemu glas izgovara dnevnik L.-ovog brata blizanca. Fikcijski lik L. ovdje konotira ruskog psihologa Lava Semjonoviča Vigotskog koji je, među ostalim, djelovao i na području psihologije umjetnosti. Messerschmidtovo inzistiranje na istodobnoj čujnosti glasa i vidljivosti “fantomskih” slika otvara put spoznaji o konfabulacijskom karakteru svake historiografije. Temi dvojnika na kojoj se temelji rad Confabulations, autorica pristupa paralelnim čitanjem Messerschmidtovog albuma Phaïnesthai, odnosno dnevnika L.-ovog blizanca i pojedinih motiva Rilkeova romana Zapisci Maltea Lauridsa Briggea, te posredstvom Freudove elaboracije fetišizma kao imanentnog fotografskoj slici.